Fresh Finance OÜ privaatsusteade

SISSEJUHATUS

Selle privaatsusteate on koostanud Fresh Finance OÜ (edaspidi ka: Fresh Finance, meie), Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, registrikood 12243370, juriidiline aadress Tartu mnt 83, 10115 Tallinn, Eesti.

Privaatsusteade kehtib kõigile füüsilistele isikutele, kelle käest või kohta Fresh Finance kogub või saab isikuandmeid oma teenuste osutamise või muu majandustegevuse käigus (edaspidi: andmesubjekt või teie). Privaatsusteade kehtib Fresh Finance poolt töödeldavatele isikuandmetele. Privaatsusteade kirjeldab, kuidas Fresh Finance teie isikuandmeid kogub, kasutab ja muul viisil töötleb.

Fresh Finance töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega, sh andmekaitse üldmäärusega (määrus (EL) 2016/679) (edaspidi: GDPR) ja mistahes muude kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Teil on palju õigusi, mida te saate kasutada, et oma privaatsust kaitsta. Fresh Finance austab neid õigusi ja soovib aidata teil teie õigusi kasutada. Allpool on toodud teave, kuidas seda teha.

VASTUTAV TÖÖTAJA

Fresh Finance  OÜ on teie isikuandmete vastutav töötleja. Fresh Finance OÜ vastutab teie isikuandmete töötlemise eest kooskõlas selle privaatsusteatega ja kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Andmekaitse eest vastutava isiku kontaktandmed:

Krõõt Kilvet

Aadress: Tartu mnt 83, 10115 Tallinn, Eesti

E-post: kroot.kilvet@punkfinance.ee

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Me võime koguda, säilitada, kasutada, edastada ja mistahes muul viisil töödelda teie järgmisi isikuandmeid:

 • isikut tuvastavad andmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi andmed ja koopia, foto jne);
 • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);
 • tööhõive andmed (praegune tööandja, tööhõive ajalugu, ametikoht jne);
 • finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, tagatised ja pandid jne);
 • lepingut ja selle täitmist puudutavad andmed (praegused ja varasemad meiega sõlmitud lepingud, makseajalugu ja -häired, tehingud, laenutaotlused jne);
 • teie majandustegevusega seotud andmed, nt seotud isikute andmed äriregistrist;
 • teie IP-aadress;
 • karistusregistri teave, riikliku taustaga isiku teave jne.

Olenevalt isikuandmete liigist ja nende töötlemise alustest ei pruugi Fresh Finance suuta täita lepingulisi kohustusi ega jätkata lepingulist suhet juhul, kui te keeldute teatud isikuandmete avaldamisest.

ISIKUANDMETE KOGUMISE ALLIKAD

Kogume teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • teilt endalt – osa isikuandmeid saame teilt laenutaotlusega, telefoni või meili teel, interneti iseteeninduse vahendusel või muul moel, kui te meiega suhtlete;
 • konsolideerimisgrupi ettevõtetelt, kuhu Fresh Finance kuulub;
 • kolmandatelt isikutelt, sh avalikest allikatest, nagu e-andmebaasidest (nt maksehäirete register, äriregister, pensioniregister, kinnistusraamat, karistusregister), otsingumootoritest, ametiasutustest (kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid) ja muudelt isikutelt.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Fresh Finance töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Kui see on põhjendatud ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ning neist tulenevate nõuetega, töötleme kliendiandmeid üldiselt järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi või käendaja krediidivõimekuse ning kliendile pakutava toote, teenuse või pandi sobivuse hindamine;
 • tagatise sobivuse hindamine;
 • lepingu ettevalmistamine, koostamine ja sõlmimine;
 • kliendipoolse lepingu täitmise kontrollimine;
 • õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine;
 • nõuetekohase hoolsuskohustuse ja muude regulatiivsete nõuete täitmine;
 • raamatupidamine ja aruandlus;
 • teile uute pakkumiste tegemine.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Fresh Finance on teie isikuandmete töötlemiseks mitmeid erinevaid õiguslikke aluseid.

Need on järgmised:

 • ettevalmistuste tegemine teiega lepingu sõlmimiseks (GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punkt b);
 • lepinguliste kohustuste täitmine teie ees ning veendumine, et teie täidate oma kohustused Fresh Finance ees (GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punkt b);
 • meie juriidiliste kohustuste täitmine (GDPR, artikkel 6 lõige 1 punkt c), mis tulenevad näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, võlaõigusseadusest, krediidiandjate ja -vahendajate seadusest, raamatupidamise seadusest, audiitortegevuse seadusest, rahvusvahelise sanktsiooni seadusest;
 • teie andmete töötlemine meie õigustatud huvides (GDPR, artikkel 6 lõige 1 punkt f), peamiselt, kui:
  • teie isikuandmete töötlemine on meile vajalik, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
  • teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et hinnata võimalikke kliente, käendajaid ja tagatise pakkujaid ulatuses, mida ei nõua kohaldatav õigus;
  • teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et teha teile uusi pakkumisi.
 • te olete andnud töötlemiseks nõusoleku (GDPR, artikkel 6 lõige 1 punkt a).

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Selleks, et saavutada käesolevas privaatsusteates kirjeldatud töötlemise eesmärgid, võime edastada teie isikuandmeid järgmistele saajatele:

 • selle konsolideerimisgrupi ettevõtted, kuhu Fresh Finance kuulub;
 • ametiasutused, nagu Maksu- ja Tolliamet, Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo, andmebaaside vastutavad töötlejad;
 • pilvepõhise salvestusteenuse pakkujad, sealhulgas pilvepõhise laenuhaldustarkvara pakkuja;
 • klienditoe keskuse teenusepakkujad;
 • ettevõtted, kes pakuvad pettuste ja finantskuritegude ennetamise teenuseid;
 • muud kolmandad isikud, nagu kulleri- ja postiteenuse pakkujad, maksehäirete registrid, võlgade sissenõudjad, audiitorid, õigusteenuse pakkujad, kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid jne.

Nõuame kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, et nad hoiaksid teie andmeid turvaliselt ja töötleksid seda meie juhiste ja nõuete järgi, mis on omakorda kooskõlas selle teate, GDPR-i ja kohaldatava õigusega.

EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Edastame andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP, s.t Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Liechtenstein) ainult juhul, kui see on kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega ja edastusviis kaitseb teie andmeid piisavalt. Mis puudutab edastamist riikidesse, mis ei taga kaitse piisavat taset, toetume asjakohastele kaitsemeetmetele, nagu Euroopa Komisjoni vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid või heakskiidetud sertifitseerimismehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja täidetavate kohustustega. Kui soovite lisainfot isikuandmete edastamise ja rakendatavate kaitsemeetmete kohta, võtke meiega ühendust privaatsusteates sisalduvatel kontaktandmetel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete säilitusperioodi määramisel lähtume järgmistest kriteeriumidest:

 • eesmärk, milleks isikuandmeid koguti;
 • ajaperioodi pikkus, mil Fresh Finance on teiega seotud;
 • juriidilise kohustuse olemasolu kohaldatava õiguse alusel;
 • vajalikkus Fresh Finance õigusliku seisundi tõttu (näiteks nõude aegumine, kohtuvaidlus või regulatiivsed menetlused).

Kui oleme teinud kindlaks, et me ei vaja enam teie isikuandmeid, kustutame need Fresh Finance süsteemidest.

Kasutame üldtunnustatud tehnoloogilisi ja töökindluse tagamise abinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse, muutmise ja hävitamise eest. Nõuame oma töötajatelt, et nad hoiaksid isikuandmeid konfidentsiaalsena. Juurdepääs isikuandmetele on ainult volitatud töötajatel.

TEIE ÕIGUSED

Teil on oma töödeldavate isikuandmete suhtes mitmeid õigusi.

 • Õigus taotleda andmetega tutvumist: võite igal ajal paluda, et me kinnitaksime, milliseid teie andmeid me töötleme. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui seda nõuab seadus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus andmete parandamisele: võite nõuda, et me parandaksime töödeldavaid isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud. Kui oleme jaganud sellist teavet kolmandate isikutega, teavitame neid parandusest, v.a juhul, kui see on võimatu või nõuab ebamõistlikke jõupingutusi. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus andmete kustutamisele: teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on teatud juhtudel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et me võime teie andmeid ainult säilitada, kuid ei tohi neid mingil muul moel töödelda. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on teatud juhtudel õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Andmete ülekandmise õigus: teil on õigus edastada oma isikuandmeid vastutavate töötlejate vahel, kuid sellele võivad kehtida piirangud olenevalt kohaldatavast õigusest. See tähendab, et te tohite edastada meie poolt töödeldavaid andmeid teisele teenusepakkujale või kolmandale isikule. Esitame teile teie isikuandmed üldkasutatavas masinloetavas vormingus, nii et te saate edastada need teisele teenusepakkujale.
 • Õigus, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel: teil on õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile sarnast märkimisväärset mõju. Seda õigust piirab kohaldatav õigus. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus: kui teil on kaebusi selle suhtes, kuidas me teie isikuandmeid käitleme, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole järgmistel kontaktidel: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee.

MUUDATUSED

Kui Fresh Finance muudab töödeldavate isikuandmete kategooriaid või töötlemise eesmärke, teeme privaatsusteatesse vastavasisulised muudatused ja teavitame teid nendest.

LISATEAVE

Kui teil on privaatsusteate või oma isikuandmete kohta küsimusi, saatke meile e-kiri aadressil kroot.kilvet@punkfinance.ee.